تکثیر سانسوریا به کمک آب برای تکثیر از آب و خاک میتونید استفاده کنید و برای تسر…

16
98


🌵🌵🌵
تکثیر سانسوریا به کمک آب
برای تکثیر از آب و خاک میتونید استفاده کنید و برای تسریع در روند ریشه دهی از کودهای هورمونی میتونید کمک بگیرید که به ریشه دهی کمک میکنه
پیج فروشگاهی ما
@gymno_cactus .
.
.
.
📷@mandybollegraf
#sanseviera #houseplans #cactusSource